ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ถอน-อุด-ขูด-ผ่า
คลังความรู้,  เด็กบ้านนอกแนะนำ

ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้แล้ว

ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ถอน-อุด-ขูด-ผ่า

หากสำรองจ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้แล้ว

โดยสามารถใช้สิทธิทันตกรรม

  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด

สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 900 บาท/ปี
โดยยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์ www.sso.go.th

พร้อมแนบไฟล์

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

และส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาที่ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply