คลังความรู้,  เด็กบ้านนอกแนะนำ

ใช้กัญชาได้เสรีแค่ไหน ถึงจะให้ประโยชน์มากว่าโทษ

มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาในระยะยาวที่ตีพิมพ์ใน The American Journal of Psychiatry 2022 พบว่ากลุ่มที่รับได้กัญชามีการลดลงของระดับสติปัญญามากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กัญชาถึง 8 เท่า

การศึกษา cohort ระยะยาว ซึ่งติดตามผู้ที่เข้าร่วมการศึกษา Dunedin Longitudinal Study (N = 1,037) เมื่อติดตามผลการศึกษาย้อนหลังโดยตัดผู้ที่มีประวัติที่สอดคล้องกับ exclusion criteria

  • จะสามารถแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
  • cannabis nonusers (N = 196),
  • long-term cannabis users (ใช้กัญชาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1 ปี, N = 86),
  • long-term tobacco user, long-term alcohol users (N = 57),
  • midlife recreational cannabis users (ใช้กัญชา 6 – 51 วันต่อปี) และ cannabis quitters

โดยวัดระดับสติปัญญา ณ ช่วงอายุ 45 ปี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับกัญชามีการลดลงของสติปัญญามากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง 8 เท่า (คะแนน IQ ลดลง 5.5 คะแนนในกลุ่ม long-term cannabis user เทียบกับ 0.67 คะแนนในกลุ่ม cannabis nonusers) นอกจากนี้ยังพบว่า hippocampal volume ของผู้ที่ใช้กัญชามีขนาดลดลง รวมถึงมีปัญหาด้านความจำมากขึ้น โดยวัดจาก informant-reported memory ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่คะแนนบ่งบอกถึงปัญหาการจดจำ

ที่มา : Am J Psychiatry 2022;179:362-374

Leave a Reply